facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dla uczestników

CEL PROJEKTU

Projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” powstał jako odpowiedź na problem wysokiej stopy bezrobocia wśród osób młodych, posiadających wykształcenie wyższe. Intensywne wsparcie – w formie doradztwa zawodowego, szkoleń, kursu zawodowego i stażu – pozwoli uczestnikom Projektu uzyskać wiedzę, doświadczenie i kompetencje niezbędne na śląskim rynku pracy.


FORMY WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

 • doradztwo zawodowe, m. in. diagnoza mocnych i słabych stron, opracowanie ścieżek kariery, konsultacje CV, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy i kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia – w zależności od potrzeb uczestnika projektu,
 • kurs „programowanie aplikacji internetowych” (200 godzin/ 2 miesiące), zakończony egzaminem,
 • płatny staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych (40 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy).


Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże (więcej informacji).


PROFIL UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • miejsce zamieszkania: zameldowanie na terenie województwa śląskiego, w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego na dzień 31.12.2012 (11,1%), tj.: powiat będziński, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat m. Bytom, powiat m. Chorzów, powiat m. Częstochowa, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Jaworzno, powiat m. Piekary Śląskie, powiat m. Siemianowice Śląskie, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Świętochłowice, powiat m. Zabrze, powiat myszkowski, powiat rybnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki,
 • wiek: 15-30 lat (uczestnik Projektu nie może ukończyć 30 roku życia w dniu podpisania deklaracji o udziale w Projekcie),
 • wykształcenie: wyższe (minimum I stopnia),
 • status na rynku pracy: osoba bezrobotna (w tym: zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy), niewykonująca żadnej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilno-prawnych czy samozatrudnienia lub osoba nieaktywna zawodowo (w tym: ucząca się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym).

 

Dodatkowo punktowane kryteria rekrutacji to:

 • brak doświadczenia zawodowego.

PRZEBIEG REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • przeczytanie i zaakceptowanie przez kandydata Regulaminu Projektu,
 • zgłoszenie się kandydata do udziału w Projekcie - poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego uczestnika Projektu” i dokumentów wymienionych w Regulaminie Projektu,
 • dostarczenie dokumentów do Biura Projektu drogą elektroniczną (na adres: bk@us.edu.pl) lub osobiście (Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12a w Katowicach, w godzinach pn-czw 7:30-15:30, pt 14:00-17:30),
 • ocena formularzy pod kątem spełniania wymogów formalnych,
 • zaproszenie kandydatów spełniających wymogi formalne do testów kwalifikacyjnych prowadzonych przez psychologa,
 • zaproszenie kandydatów spełniających wymogi formalne do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji i selekcji, podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie”.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce "do pobrania".

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.