facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O projekcie

Projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” jest realizowany przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Priorytetu VI.: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nazwa projektu: „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”
Wartość projektu: 979 009,20 zł
Forma finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Lider projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ)
Czas trwania projektu: 01.02.2014 – 30.04.2015
Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-15 w kwalifikacje i  umiejętności odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców
Cele szczegółowe projektu:
- zdiagnozowanie mocnych i słabych stron uczestników projektu, ich potrzeb szkoleniowych i możliwych ścieżek rozwoju  poprzez objęcie ich IPD
- zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy
- podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych i 6-miesięcznych stażach
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez minimum 24 uczestników projektu
Beneficjenci projektu: 60 osób – pozostających bez zatrudnienia (w tym: osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne), zamieszkałe w województwie śląskim (wg przepisów Kodeksu Cywilnego), w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego (na dzień: 31.12.2012), w wieku 15-30 lat, z wykształceniem wyższym (minimum I stopnia). Kryteria dodatkowo punktowane: brak doświadczenia zawodowego
Forma wsparcia Beneficjentów: wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, kurs „Programowanie aplikacji internetowych”, staże zawodowe
Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.